Skolpsykolog

Jag heter Simon Skaaret och arbetar som skolpsykolog på Gottsundaskolan.

Mitt arbete som skolpsykolog utgår från skolans pedagogiska uppdrag. Detta innebär att jag i huvudsak arbetar hälsofrämjande och ohälsoförebyggande med syftet att bidra till en god lärmiljö och undanröja hinder för elevernas inlärning.

En del av mitt arbete är också riktat mot enskilda elever. Jag bedriver inte behandling utan insatserna är kopplade till skolrelaterad problematik och hinder som kommer i vägen för elevens inlärning. Exempel på sådana insatser är screeningar för neuropsykiatriska funktionsvariationer, begåvningsutredningar och i vissa fall stödsamtal.

Jag är på plats på Gottsundaskolan på tisdagar, onsdagar och fredagar.

Simon Skaaret

018-727 62 05
e-post

Skolpsykolog
 

Uppdaterad: