Portfoliometodik

Genomgång av portfolionPortfoliometodik används för att göra eleven mer medveten om utvecklingen av det egna lärandet. Eleven lär sig att sätta upp mål för varje arbetsområde, att utvärdera resultatet av sitt arbete och sätta upp mål inför nästa avsnitt.

Genom att mål, arbete och reflexioner kring varje avsnitt samlas i portfolion får eleven överblick över sin inlärning och läraren kan stödja eleven på det sätt den behöver för maximal utveckling.

I portfolion kan föräldrar följa sitt barns aktiviteter och utveckling inom olika ämnen. Portfolion utgör också tillsammans med elevens och lärarens utvärderingar grunden för utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen (IUP). Portfolion

Uppdaterad: