Gottsundaskolans logga

 

Skolan mitt i byn

Gottsundaskolan är belägen intill Gottsunda kyrka, nära Gottsunda Centrum med stora friluftsområden i närheten. Gottsundabadet är vår närmsta granne och idrottshallen ligger i direkt anslutning. Gottsundabiblioteket är vårt skolbibliotek och skolan har ett nära samarbete med Gottsunda Dans&Teater. I anslutning till matsalen har våra elever sin fritidsgård för rastverksamhet. På Uppsalahems konstgräsplan spelas det fotboll och i kyrkans fritidslokaler kan de äldre eleverna vara ibland.
Det är goda bussförbindelser till Gottsunda vilket innebär att elever från andra områden lätt kan ta sig till skolan.

Organisation och ledning

Skolan har ca 550 elever från åk 6 till 9. Varje årskurs bildar en arbetsenhet med ett lärarlag  som har ett speciellt ansvar för eleverna och verksamheten i årskursen. Varje arbetsenhet leds av en enhetsledare som ingår i skolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av enhetsledarna  och rektor. En utvecklingsledare har pedagogiska frågor samt information och  marknadsföring av skolan i sitt uppdrag. I elevhälsoteamet ingår  kurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, speciallärare  samt rektor. Under ledning av kurator arbetar en grupp lärare i det s k antimobbningsteamet, AMT.

Inflytande

Elevrådet är aktivt och varje klass har elevrådsrepresentanter. Styrelsen har en egen anslagstavla och en facebooksida. I elevrådet har eleverna olika ansvarsområden och i varje årskurs finns minst ett skolmiljöombud. Elevrådet får stöd sitt arbete av två lärare och rektor. Kurator har arbetat med elevrådet runt likabehandlingsplanen mm.

 

Pedagogik

Skolan arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn, Lära att lära, där portfoliometodik ingår. Varje elev har en egen portfolio där han/hon tillsammans med lärare och föräldrar kan följa sin utveckling i skolan. Eleven leder sitt utvecklingssamtal utifrån en s k visningsportfolio. Vi arbetar med olika verktyg för lärandet så att eleven ska hitta sin egen inlärningsstil. Exempel på sådana verktyg är De Bonos Tänkande hattar. Art Costas Habits of mind (tankevanor) och Blooms taxonomi. Eleverna tränas i att utvärdera sitt lärande utifrån målen och att reflektera över sin kunskapsutveckling. Läs mer på hemsidan under fliken pedagogik. Det digitala lärandet är centralt i undervisningen på Gottsundaskolan. Bedömning för lärande, där eleverna får feedback under arbetets gång, samt kamratrespons har visat sig ha stor betydelse för eleverna resultat och lärande. Läxor ges men vi för en diskussion om vad en bra läxa är och varför den ges. Läxhjälp erbjuds i skolan av speciallärare samt i samarbete med studenter från Uppsala universitet.

Organisation för lärande

På den s k MÅL-tiden arbetar eleverna 60 - 70 minuter per vecka med sin måluppfyllelse. MÅL-tidens arbete  planeras i förväg på mentorstiden. Lärare med olika kompetens finns som stöd så att varje elev ska nå så höga mål som möjligt. Enhetstiden är 60 minuter i veckan för årskursen. På enhetstiden finns möjlighet att arbeta med fördjupningar och tematiska studier där olika ämnen ingår. Värdegrundsarbete, hållbar utveckling, entreprenörskap, friluftsaktiviteter, showarbete och gymnasieinformation är exempel på vad som kan ingå.

I många ämnen parallelläggs flera klasser för att vi ska kunna arbeta med flexibla grupperingar. Skolan erbjuder också undervisning i Advanced English och gymnasiematematik.

Profiler

För att möta elevernas olika intressen och behov har skolan olika profiler som eleverna kan välja mellan. Vi erbjuder Teater&Dans i samarbete med Gottsunda Dans&Teater, Bild&Form, Matresan, Mode&Design, Musikprofil, Science, Fotbollsprofil, Ridning, Simning samt flera andra idrotter beroende på elevernas intressen.

Gottsundaskolan välkomnar Dig

Vi bjuder in till föräldramöten, besöksveckor, Öppet Hus, informationsmöten, studiebesök mm.

 

Välkommen!

Jonas Forsberg
rektor

Hör gärna av Dig med frågor och/eller synpunkter.

e-post: jonas.forsberg@uppsala.se
telefon: 018 727 66 09