Olika lärstilar

Man vet idag genom Howard Gardners och andras forskning att vi använder olika intelligenser för att lära. Varje individ har starkare och svagare sidor i sitt lärande. Vi hjälper varje elev att hitta sina starka sidor och att öva de svagare.

”Jag vill att mina barn ska förstår världen, men inte bara för att världen är fascinerande och för att den mänskliga hjärnan är nyfiken. Jag vill att de ska förstå att de får möjlighet att göra den till en bättre plats.”

Orden är Howard Gardners, mannen bakom teorin om de multipla intelligenserna, vilka lanserades 1983.

Intelligens handlar inte om hur intelligent man är utan på vilket sätt man är intelligent, menar Howard Gardner. Därför har han försökt kartlägga olika typer av intelligens som kan ingå i en personlighet.

» Språklig – förmågan att tala och skriva och lära språk.

» Logisk/matematisk – förmåga att analysera problem logiskt.

» Musikalisk – förmåga att spela, komponera och förstå musikaliska mönster.

» Kroppslig – förmåga att använda hela eller delar av kroppen för att lösa problem.

» Rumslig – förmåga att visuellt uppfatta och förstå avgränsade mönster och utrymmen.

» Social (interpersonell) – förmåga till samarbete och att förstå andra människors åsikter.

» Personlig (intrapersonell) – förmåga att förstå sig själv och sina egna handlingar.

» Natur - förmåga att tolka och förstå hur naturens krafter påverkar människors levnadsvillkor.

Gardner kritiserar skolan i västvärlden för att bara utveckla delar av elevernas intelligens. Enligt Gardner använder skolan främst de två första typerna av intelligens, dvs språklig och logisk intelligens.

Uppdaterad: