Pedagogik

Lära att lära – pedagogik på Gottsundaskolan

På Gottsundaskolan arbetar vi enligt en pedagogik som syftar till att utveckla lärandet så långt som möjligt för varje enskild elev. Vårt arbetssätt bygger på den senaste forskningen inom pedagogik och metodik och alla lärare har fått utbildning om denna forskning.

Vårt syfte är att eleven lär sig att sätta mål för lärandet och reflektera och utvärdera sina prestationer i förhållande till målet. På detta sätt lär sig eleven att ta ansvar för sitt lärande, samtidigt som han/hon får handledning i att hitta de strategier och verktyg för lärandet som passar bäst för just honom/henne. Inom denna pedagogiska helhetsbild ryms många olika verktyg för att öka elevens medvetenhet om sitt lärande och sina egna strategier vid lärandet. Exempel på dessa verktyg är Lärstilar, Habits of mind, Blooms taxonomi, Tänkande hattar och Språklig utveckling. Läs mer om varje verktyg i menyn nertill på sidan.

Varje elevs utveckling följs noga i Portfolion. I denna samlar eleven arbeten som visar hur lärandet utvecklats inom varje ämne. Till varje arbete har eleven lagt en reflektion över hur väl arbetet stämmer med de mål som satts upp, vad som gått bra och vad som gått mindre bra och vad man bör tänka på vid nästa uppgift. Läraren lägger också in sina reflektioner över varje arbete. På detta sätt skapas en översikt över hur eleven utvecklas, som hela tiden kan följas av lärare, elev och föräldrar. Portfolion är också grunden vid utvecklingssamtalet, som hålls varje termin. Vid det mötet enas elev, lärare och förälder gemensamt om den individuella utvecklingsplanen.

Uppdaterad: