Handlingsplan för antimobbningsarbete

Vad är mobbning?

En person är mobbad när hen upprepade gånger och över tid, blir utsatt för kränkande behandling från en eller flera personer.

 

Mål med handlingsplanen

 • Att minska eller helt eliminera mobbning
 • Att lösa uppkomna mobbningsärenden
 • Att öka personalens kunskap och medvetenhet angående förhållningssätt och rutiner i antimobbningsarbetet
 • Att med trygghetsenkäten som underlag utveckla insatser och metodik

Metoder

 • När ett misstänkt mobbningsärende upptäcks, är det viktigt att agera snabbt och kraftfullt. Om annan personal än mentor får vetskap om möjligt ärende, skall mentor informeras och överta ansvaret.
 • Mentorerna skall efter samtal med berörda elever göra en första bedömning av situationen. Det är viktigt att i ett tidigt skede skilja mellan mobbning och konflikt. Konfliktlösning åligger mentorn.
 • Vid misstänkt mobbning skall mentorerna lämna vidare ärendet skriftligt till skolans trygghetsteam samt informera föräldrarna till de inblandade eleverna att så är gjort.
 • Om föräldrar vill ha ytterligare information kan de vända sig till skolans kurator.
 • Teamet informerar mentorerna om det fortsatta arbetet.
 • Mentorn skall hjälpa till med uppföljningen genom att noga iaktta vad som händer mellan berörda elever. När ett ärende är avslutat hos trygghetsteamet informeras mentor om detta som i sin tur informerar vårdnadshavare.

 

I korthet går trygghetsteamets arbete till på följande vis

 1. Samtal med den som utsatts, helst samma dag som anmälan inkommer: Faktainsamling: Vem? Vilka? Vad har hänt? När? Var?
 2. Samtal med de som utsätter, en och en, helst under en och samma lektion. Allvaret i situationen betonas samt att skolan inte accepterar vad som har hänt och uppmanar de som mobbar att komma med förslag på hur mobbningen ska upphöra. Skolan kräver naturligtvis ett omedelbart upphörande.
 3. Uppföljningssamtal sker med samtliga inblandade så länge det anses nödvändigt. De strukturerade samtalen är skolans verktyg att arbeta med detta.
 4. Om ärendet trots vidtagna åtgärder inte kan uppklaras av trygghetsteamet kan disciplinära åtgärder enligt skollagen tillämpas, ev. även en polisanmälan.
 5. Trygghetsteamet dokumenterar och arkiverar anmälan, samtal och uppföljning enligt Uppsala kommuns gemensamma riktlinjer.
 6. En trygghetsenkät genomförs årligen för att få elevernas bild av situationen på skolan. Vid utvärdering av svaren kan nya riskområden, tidpunkter och beteenden identifieras.
Uppdaterad: